Lid worden van UPEX

 

Om lid te worden van UPEX dient u het onderstaande aanmeldingsformulier in te vullen en ondertekend terug te sturen naar de Commissie Kandidaturen op het adres candidate@upex.org.

 

 

Gelieve hieronder ook kennis te nemen van de artikels uit de Statuten die de toelatingsmodaliteiten beschrijven:

 

Artikel 6. Toelatingsprocedure
6.1. Om lid te worden en te blijven van de Vereniging, moet men :
- voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot de beoogde ledencategorie;
- zich houden aan de statuten en het reglement van inwendige orde van de Vereniging, en te allen tijde de doelstellingen van de Vereniging en de beslissingen geldig genomen door haar organen en door de Tuchtraad respecteren (onder voorbehoud van wettelijk verhaal);
- toegelaten worden als lid door de Raad van Bestuur in overeenstemming met de hieronder beschreven procedure.
 
6.2. Daartoe dient de kandidaat per aangetekende brief of e-mail een met redenen omkleed verzoek te richten aan de Raad van Bestuur, met vermelding van zijn naam, voornamen en adres.
 
6.3. De Raad van Bestuur is bevoegd om te beslissen over toelatingsaanvragen van leden, met inbegrip van stageleden.
 
6.4. Hij stelt de kandidaat per aangetekende brief of e-mail op de hoogte van het antwoord op het verzoek van de kandidaat.
 
6.5. Hij kan de aanvraag weigeren, middels motivering. Er kan geen beroep worden aangetekend tegen een weigering van toetreding.
 
6.6. Elke aanvraag om toelating moet opgesteld worden op een officieel bulletin van de Vereniging, behoorlijk ingevuld en ondertekend door de kandidaat, waarmee hij verklaart kennis te hebben genomen van de statuten en de reglementen in voege op de datum van de aanvraag en waarbij hij zich verbindt deze nauwgezet te eerbiedigen.
 
6.7. Om toegelaten te worden als effectief lid, moet worden voldaan aan de vereisten van de wet die het beroep van auto-expert regelt, moet men volwaardig lid zijn van het I.A.E. en als dusdanig worden erkend door de Raad van Bestuur.
 
6.8. Om als stagelid te worden aangenomen, dienen volgende voorwaarden te worden vervuld:
a) voldoen aan de vereisten van de wet die handelt over de erkenning van het beroep van automobieldeskundige en stagelid zijn van het I.A.E.;
b) begeleid worden door twee volwaardige leden van de Vereniging met ten minste 5 jaar beroepservaring;
c) in die hoedanigheid erkend zijn door de Raad van Bestuur.
 
6.9. Het volledig dossier van de kandidaat stagiair wordt aan de Raad van Bestuur overgemaakt die beslist over de aanvaarding.
 
6.10. In geval van weigering, motiveert de Raad van Bestuur deze.
 
6.11. Aan het einde van de stage en de stage van het I.A.E. beslist de Raad van Bestuur over de aanvaarding als effectief lid.