Lid worden van UPEX

 

Om lid te worden van UPEX dient u het onderstaande aanmeldingsformulier in te vullen en ondertekend terug te sturen naar de Commissie Kandidaturen op het adres candidate@upex.org.

 

 

Gelieve hieronder ook kennis te nemen van de artikels uit de Statuten die de toelatingsmodaliteiten beschrijven:

 

Artikel 6
Elke aanvraag om toelating moet opgesteld worden op een officieel bulletin van UPEX, behoorlijk inge-vuld en ondertekend door de kandidaat, waarmee hij verklaart kennis te hebben genomen van de statuten en de reglementen in voege op de datum van de aanvraag en waarbij hij zich verbindt deze nauwge-zet te eerbiedigen.
Bovendien gaat de kandidaat de verbintenis aan zich aan de beslissingen van de Tuchtraad te onderwer-pen, onder voorbehoud van wettelijk verhaal.

 

Artikel 7
Om als effectief lid te worden aangenomen, dient men te voldoen aan de vereisten van de wet die handelt over de erkenning van het beroep van au-tomobieldeskundige en dient men effectief lid te zijn van het I.A.E.

 

Artikel 8
Om als stagelid te worden aangenomen, dienen vol-gende voorwaarden te worden vervuld:
a) dient men te voldoen aan de vereisten van de wet die handelt over de erkenning van het be-roep van automobieldeskundige en dient men stagiair lid te zijn van het I.A.E.;
b) begeleid zijn door twee effectieve UPEX-leden met minstens 5 jaar beroepservaring en die in die hoedanigheid erkend zijn door de Directieraad met 2/3 meerderheid.

 

Artikel 9
De directieraad kan aanpassingen met betrekking tot de stage, in overeenstemming met diegene van het I.A.E., toekennen.

 

Artikel 10
Het volledig dossier van de kandidaat stagiair wordt aan de Directieraad overgemaakt die beslist over de aanvaarding bij 2/3 meerderheid.
Deze licht de kandidaat in over het resultaat van de stemming.
In geval van weigering, motiveert de Directieraad deze.

 

Artikel 11
Aan het einde van de stage en de stage van het I.A.E. beslist de Directieraad met 2/3 meerderheid over de aanvaarding als effectief lid.
De kandidaat-stagiair mag tweemaal zijn aanvraag hernieuwen, na een termijn van minstens één jaar tussen de aanvragen.